حامیان

بهینه سازان صنعت غذا و موسسه آموزشی کاوشگران رادنام

تفاهمنامه دوطرفه ای در زمینه ی همکاری های علمی، آموزشی و اجرایی با یکدیگر امضا نمودند